دوره آموزشی چیلرهای تراکمی

محتوای دوره:
تعریف چیلر و انواع آن در صنعت تهویه مطبوع ایران
• شرح سیکل تراکمی وچیلر های تراکمی
• چیلر تراکمی
1. آبی
2. هوایی
• تجهیزات اصلی چیلر
1. کمپرسور
2. اواپراتور
3. كندانسور
4. شیر انبساط
• تقسیم بندی چیلر ها از نظر کمپرسور
1. كمپرسورهاي رفت وبرگشتي ( ضربه اي )Reciprocating Compressors
2. كمپرسورهاي پيچي Screw Compressors.
3. كمپرسورهاي حلزوني Scroll Compressors
4. كمپرسورهاي گريزازمركزCentrifugal Compressors
5. نحوه عملکرد کمپرسورها و روغن کاری آنها
• تقسیم بندی چیلر از نظر اواپراتور
1. اواپراتور shell and tube
2. اواپراتور مرطوب (FLOODED)
3. اواپراتورهای صفحه ای
• تقسیم بندی چیلر از نظر كندانسور
1. کندانسور آبی
2. کندانسور هوایی
3. کندانسور تبخری
• شرح کنترل ها و تجهيزات كنترلي
1. شيرمغناطيسي (Solenoid Valve)
2. كنترل فشار رانش (High Pressure Control)
3. 3كنترل فشار مكش ((Low Pressure Control
4. كنترل فشار روغن (Oil Pressure Control)
5. فلوسوئيچ آب (Water Flow Switch )
6. ترموستات (Thermostat)
7. آنتي فريز(Anti Freeze)
• شيرآلات ولوازم جنبي روي خطوط لوله ارتباطي
1. شيراطمينان (Relief Valve)
2. شيرشارژينگ (Charging Valve)
3. شيردستي (Service Valve)
4. فيلتردراير (Filter Drier)
5. سايت گلاس(Sight Glass)
6. لرزه گيرمسي (Copper Vibration Absorber)
7. رسيور ( Reciver )
8. مبدل حرارتي
9. مافلر
10. جداكننده روغن
• نحوه انتخاب چیلرها
• معرفی انواع مبردهای مورد استفاده در ایران
• برج های خنک کننده
1. شناخت انواع برج های خنک کننده
2. نحوه عملکرد برج خنک کن
3. نحوه انتخاب برج خنک کن
• آموزش روش های رسوب زدایی کندانسورهای آبی
• سختی گیری آب برای افزایش راندمان برج خنک کن
• انواع سختی گیر
منابع انبساط باز و بسته درچیلر
کارگاه
بررسی مدارچیلر و تجهیزات موتورخانه
نحوه شارژ گازفریون
نحوه شارژ روغن
نحوه نشت یابی
اسید شویی چیلر
نحوه سختی گیری آب
بازدید از برج و نحوه کارکرد آنها

8 ساعت تئوری و 6 ساعت عملی در موتورخانه (مجموع)14 ساعت