دوره آموزشی پکیج

مطالب آموزشی پکیج
پکیج شوفاژ دیواری چیست ؟
مزایای پکیج نسبت به موتورخانه
مبانی سوخت و احتراق
خطرات ناشی از نصب ناصحیح پکیج شوفاژ
دودکش و ضوابط مربوطه
سختی آب و تدابیر لازم
شرح عملکرد عمومی پکیج های شوفاژ دیواری
انواع پکیج های دیواری از نظر محفظه احتراق
روش های تأمین هوای لازم جهت احتراق
محدودیت های نصب پکیج شوفاژ
بررسی مدلهای مختلف پکیج های شوفاژ دیواری
شناسایی قطعات پکیج شوفاژ دیواری
طریقه عملکرد پکیج شوفاژ دیواری
ترتیب عملکرد قطعات
بررسی تفاوت قطعات در مدل های مختلف
عیب یابی